Alphabix 3.0

Alphabix 3.0

Outerspace Software – 4,7MB – Shareware – Windows
Alphabix is a design tool for creating, editing and converting bitmap fonts.

A bitmap font is a font in which every glyph is a picture. Other names for bitmap fonts are photo fonts, picture fonts, image fonts, raster fonts, texture fonts and handmade fonts.

Complex shapes are difficult to vectorize and expensive to render. Bitmap fonts can handle small details much more efficiently!

Alphabix can convert any TrueType, OpenType and Type 1 font installed on your system.

Any glyph can be replaced by any PNG, BMP, GIF, TIF or JPG picture. Alpha channels are correctly imported.

Choose File > export as HTML to export your font for use on a website. The Alphabix Javascript renderer works on any HTML5 compatible browser on desktops, tablets and smartphones.

Tổng quan

Alphabix là một Shareware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi Outerspace Software.

Phiên bản mới nhất của Alphabix là 3.0.0.4, phát hành vào ngày 17/02/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 21/10/2009.

Alphabix đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 4,7MB.

Alphabix Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Alphabix!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Outerspace Software
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản